R E G U L A M I N

 

1. Informacje ogólne

1.1. Operatorem Galerii Internetowej Art Stúdió Galéria (zwanym dalej Sprzedającym) jest Pan Pfitzner Tibor, z siedzibą w 8200 Veszprém, Kertalja u. 13. (Węgry) NIP: 67391031-1-39, Nr. rejestracji: 50162699

 

1.2. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Galerią  poprzez wiadomości e-mail pod adresem:info@agaleria.hu.  
W języku polskim ew. angielskim.
Adres do korespondencji: 8200.Veszprém, Kertalja u. 13. Węgry

 

2. Definicje

2.1. SPRZEDAJĄCY - Art Stúdió Galéria – serwis internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej www.artstudiogaleria.hu którego właścicielem jest Galeria, za pomocą którego Galeria prezentuje dzieła Artystów, prowadzi sprzedaż detaliczną umożliwiając Klientom ich zakup oraz promuje Artystów i ich Dzieła.

 

2.2. KLIENT – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, rezerwująca lub kupująca Dzieło Artysty od Art Stúdió Galéria.

 

2.3. DZIEŁO – przedmiot wykonany przez Artystę, Opis i fotografie Dzieła prezentowane są www.artstudiogaleria.hu

 

2.4. ZAMÓWIENIE– zapytanie ofertowe, które składa Klient do Galerii poprzez formularz zamówienia, którego celem jest potwierdzenie dostępności Dzieła, ustalenie ceny Dzieła i kosztów dostarczenia i rezerwacji dzieła, jeśli to możliwe.

 

2.5. SPRZEDAŻ – umowy sprzedaży Dzieła wystawionego w Art Studio Galeria, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Galerią, poprzez uznanie na rachunku bankowym Galerii wpłaty Klienta za Dzieło.

 

3. Rola, prawa i obowiązki Galerii

3.1. Galeria zajmuje się promocją  Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł. Galeria może nadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Klienta, w tym wypadku zostanie zawarta umowa o nowych warunkach.

 

3.2. Przedmiotem usług świadczonych przez Galerię jest sprzedaż Dzieł, sporządzanie ofert i obsługa płatności we własnym imieniu.

 

3.3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów wszystkich dzieł prezentowanych na stronach Sprzedającego bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.

 

3.4. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.

 

3.5. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła.

 

3.6. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

 

3.7. Galeria  zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie internetowej Galerii. Zmiana cen lub wycofanie dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

W wypadku błędu w podanej cenie – mimo najstaranniej wykonanej pracy przy wpisywaniu danych na stronę internetową –
(np. zjawia sie cena o 0 Zł lub 1 Zł)  Sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć dzieło za podaną i jednoznacznie nie odpowiednią cenę. Winien natomiast poinformować możliwego Klienta o cenie rzeczywistej i tylko w wypadku akceptacji prawidłowej ceny przyjąć zamówienie.

 

3.8. Galeria może odmówić Klientowi Sprzedaży Dzieła, jeżeli:

a/ nie dysponuje już Dziełem, 

b/Klient nie dostarczy prawidłowych danych adresowych umożliwiających skuteczne doręczenie Dzieła w tym adresu e-mail i

nr telefonu, 
c/ Klient we wskazanym czasie nie uiści przelewu w należytej wysokości,

 

3.9. Galeria zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Klienta, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Sprzedaży.

 

3.10. Galeria ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych

 

4. Prawa i obowiązki Klienta

4.1. Przed każdym wysłaniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcia umieszczone w karcie każdego dzieła. Jeżeli Klient będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać z Galerią kontakt  pisząc w języku polskim na adres e-mail info@agaleria.hu opublikowany wwww.artstudiogaleria.hu

 

4.2. Klient składając Zamówienie powinien prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i użyć swoich rzeczywistych danych adresowych.

 

 

5. Zasady i kolejność dokonywania zakupów

5.1. Sprzedający przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku, jednocześniegenerując potwierdzenie automatyczne.
Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 

5.2. Kolejność dokonywania zakupów:

Krok 1- Złożenie zamówienia

Krok 2- Wysłanie do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia – automatyczne potwierdzenie wraz z określeniem  terminu i kosztów dostawy

Krok 3- Korespondencja mailem (w j. polskim) o kwestii ramy i o terminie i kosztach dostawy
Krok 4 – W płata kwoty przez Klienta

Krok 5 - Zaksięgowanie wpłaty i dostarczenie Dzieła do Klienta

 

6. Płatności i dostarczenie Dzieł

6.1. Ceny Dzieł Sprzedającego wyrażone są w Złotych Polskich, są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów przesyłki.

 

6.2. Transport malowidła odbywa się za pomocą usługi kurierskiej. Koszty transportu dot. zamówienia powyżej 1000 zł ponosi Dostawca. W przypadku zamówienia poniżej 1000 zł, Dostawca dolicza koszt usługi kurierskiej w kwocie 89 zł. Dzieło wybrane ze strony internetowej i zamówione Dostawca dostarczy pod adres podany przez Klienta.

Każda przesyłka jest ubezpieczona na wypadek uszkodzenia podczas procesu wysyłki. 
Koszt ubezpieczenia nie obciąża klienta.

 

6.3. Zapłata za Dzieło dokonywana jest przed dostarczeniem Dzieła, przelewem na rachunek bankowy Galerii, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta (jednocześnie otrzymania automatycznie wygenerowanego potwierdzenia).

 

Chwilą zapłaty jest uznanie wpłaty Klienta na rachunku bankowym Galerii.  Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

 

6.4. Za zakupy w Galerii Kupujący może zapłacić w następujący sposób:

a/ przelewem na rachunek bankowy Erste Bank,
nazwa i nr.konta: 
Pfitzner Tibor EV 11600006-00000000-16318179 

b./ metodą PayPal

 

6.5. Sprzedający dostarcza zamówione Dzieło przesyłkami kurierskimi.

 

6.6. Galeria  ma obowiązek i zobowiązuje się do  dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.


7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

7.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru tj. objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy info@agaleria.hu .

 

7.2. Prawo odstapienia od umowy nie dotyczy tych Dziel, które sa osobiscie zwiazane z Kupujacym, zostaly wykonane wedlóg wskazówek pismiennie podanych Kupujacego. (np. portret konkretnej osoby, zmiana w kolorze, rozmiarze, itp)

 

Prawo odstapienia od umowy równiez nie dotyczy tych Dziel, które juz zostaly wziete do uzytku i w zwiazku z uzytkiem nie sa w stanie oryginalnym, nie mozna je dostarczyc z powrotem bez uszkodzenia.

Po zakupie prosimy przez 30 dni zachować nasze opakowanie i w razie zmiany decyzji w nim odesłać obraz na nasz adres. Koszty zwrotu pokrywa Kupujący/Klient (koszt przesyłki ok 90 zł).

7.3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wformie maila wysyłając na adres Galerii: info@agaleria.hu w j.polskim.

Przesyłkę należy nadać na adres:

H-8220. Veszprém, ul. Kertalja 13. Art Studio Galeria, Pan Tibor Pfitzner

 

W Odstąpieniu prosimy podać:
-Datę:
-imię i nazwisko Konsumenta:
-Adres Konsumenta:
Oświadczenie /informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Dzieł:
- Data odbioru Dzieła (od przewoźnika, kuriera):
– Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:
– Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie Galerii. (punkt: Gwarancja)
- Oświadczam, że przed zwrotem Dzieła ustalę sposób wybrania kuriera ze Sprzedającym.

 

7.4. Sprzedający w ciągu 3 dni roboczych przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres emaiIowy Klienta.

 

7.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Dzieła będące wynikiem korzystania z niej w sposób nieodpowiedni.

 

7.6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem na nr. konta podany pisemnie przez Klienta.

 

7.7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Reklamacje

8.1.Sprzedający ma obowiązek  do  dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

 

8.2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail:

info@agaleria.hu
Podane powinny byc dane

- Imię i nazwisko,adres, adres e-mail 

- kod zamówienia 
- opis niezgodności Dzieła z ofertą,

- protokół szkody , a w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację ,  sporządzony w obecności kuriera

- fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)

 

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Poprzez wypełnienie przez Klienta formularza z danymi potrzebnymi do zawarcia umowy sprzedaży wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych przez Galerię wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 

9.2. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

9.3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, on dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

 

9.4. Sprzedający zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galerii: info@agaleria.hu

 

10. Klauzula poufności

Klienci zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, o których powzięli wiadomość podczas negocjacji lub po podpisaniu umowy sprzedaży.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Korzystanie z usłóg Art Stúdió Galéria jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

11.2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 

11.3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 

11.4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Veszprém Megyei Bíróság

8200. Veszprém, Vár u. 19.
Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

 

11.5. W celu uniknięcia wątpliwości możliwość dochodzenia roszczeń od Galerii z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

 

11.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa węgierskiego (PTK).

 

11.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca  2017 r. i w przyszłości może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest opublikowana pod adresem: www.artstudiogaleria.hu.  Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.